1927 Yılına Kadar Aldığı Görevler

1927 Yılına Kadar Aldığı Görevler

İkinci Adam III. Cilt, Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1968 sf: 583-586

Aldığı görevler:

Katılış Tarihi:

Ayrılış Tarihi:

Aldığı görev:

Edirne 8. Top. A. 3. Bl. K. (Bu arada, topçu fırkasında subaylara tabiye öğretmenliği ve tatbikat müdürlüğü gibi görevler yapmışlar, iki defa da Bulgar hudut komisyonlarında görevli bulunmuşlardır.)

Katılış Tarihi:

13 Eylül 1322

26 Eylül 1906

Ayrılış Tarihi:

12 Eylül 1324

25 Eylül 1908

Aldığı görev:

Edirne 2. Ordu erkanıharbiyesi

Katılış Tarihi:

12 Eylül 1324

25 Eylül 1908

Ayrılış Tarihi:

12 Teşrinisani 1324

25 Kasım 1908

Aldığı görev:

2. Süvari Fırkası erkanıharbi (Bu esnada Harekat Ordusu karargahına memuren İstanbul’a gelmişlerdir.)

Katılış Tarihi:

12 Teşrinisani 1326

25 Kasım 1910

Ayrılış Tarihi:

1326

Aldığı görev:

4. Kolordu erkanıharbiyesine

Katılış Tarihi:

1326

Ayrılış Tarihi:

13 Şubat 1326

26 Şubat 1911

Aldığı görev:

Yemen Kuva-yı Umumiye erkanıharbiyesine

Katılış Tarihi:

13 Şubat 1326

26 Şubat 1911

Ayrılış Tarihi:

Şubat 1327

Şubat 1912

Aldığı görev:

Yemen Kuva-yı Umumiyesi erkanıharbiye riyasetine (Bu müddet zarfında İmam Yahya nezdine görevli gitmişlerdir.)

Katılış Tarihi:

Şubat 1327

Şubat 1912

Ayrılış Tarihi:

22 Şubat 1329

4 Mart 1913

Aldığı görev:

İstanbul Harbiye Nezaretine

Katılış Tarihi:

22 Şubat 1329

4 Mart 1913

Ayrılış Tarihi:

21 Mart 1329

3 Nisan 1913

Aldığı görev:

Çatalca umum başkomutanlık erkanıharbiyesine (Harbin 2. devresinde ileri harekatta sağ cenah ordusu erkanıharbiyesine ve müteakiben akdedilen İstanbul muahedesi için teşkil edilen heyete askeri müşavir tayin edilmişlerdir.)

Katılış Tarihi:

21 Mart 1329

3 Nisan 1913

Ayrılış Tarihi:

1329 sonu

Aldığı görev:

Erkanıharbiye-i Umumiye 3. Şube (Seferberlik ve Tahşi) Müdür Muavinliğine

Katılış Tarihi:

1329 sonu

1913 Sonları

Ayrılış Tarihi:

1330

1914

Aldığı görev:

1. Harekat Şubesi Müdürlüğüne

Katılış Tarihi:

1330

1914

Ayrılış Tarihi:

1331

1915

Aldığı görev:

Keşan 2. ordu erkanıharbiyesi

Katılış Tarihi:

1331

1915

Ayrılış Tarihi:

1332

1916

Aldığı görev:

4. Fırka Komutanlığına

Katılış Tarihi:

30 Kanunuevvel 1332

12 Ocak 1917

Ayrılış Tarihi:

1 Mayıs 1333

1 Mayıs 1917

Aldığı görev:

20. Kolordu Komutanlığına

Katılış Tarihi:

1 Mayıs 1333

1 Mayıs 1917

Ayrılış Tarihi:

19 Haziran 1933

19 Haziran 1917

Aldığı görev:

3. Kolordu Komutanlığına

Katılış Tarihi:

19 Haziran 1933

19 Haziran 1917

Ayrılış Tarihi:

23 Teşrinievvel 1334

23 Ekim 1918

Aldığı görev:

Harbiye Nezareti Müsteşarlığına (Bu arada Babıali Sulh Müzakereleri komisyonu azalığına tayin edilmişlerdir).

Katılış Tarihi:

23 Teşrinievvel 1334

23 Ekim 1918

Ayrılış Tarihi:

4 Ağustos 1335

4 Ağustos 1919

Aldığı görev:

Kolordu komutanı salahiyeti ve tahsisatıyla Şura-yı Askeri Müdürlüğüne

Katılış Tarihi:

4 Ağustos 1335

4 Ağustos 1919

Ayrılış Tarihi:

13 Ağustos 1335

13 Ağustos 1919

Aldığı görev:

İstihzarat-ı Sulh iye komisyonuna

Katılış Tarihi:

14 Kanunuevvel 1335

14 Kasım 1919

Ayrılış Tarihi:

Mart 1336

Mart 1920

Aldığı görev:

Anadolu’ya muvasalat

Katılış Tarihi:

Mart 1336

Mart 1920

Ayrılış Tarihi:

Aldığı görev:

Edirne mebusu

Katılış Tarihi:

24 Nisan 1336

24 Nisan 1920

Ayrılış Tarihi:

Aldığı görev:

Erkan-ı Harbiye-i Umumiye riyasetine

Katılış Tarihi:

Ayrılış Tarihi:

5 Ağustos 1337

5 Ağustos 1921

Aldığı görev:

Ordu komutanı salahiyetiyle Şimal cephesi komutanlığına

Katılış Tarihi:

19.11.1336

19.11.1920

Ayrılış Tarihi:

Aldığı görev:

Garp Cephesi komutanlığına

Katılış Tarihi:

10 Teşrinisani 1337

10 Kasım 1921

Ayrılış Tarihi:

Aldığı görev:

Hariciye Vekaletine

Katılış Tarihi:

25 Teşrinievvel 1338

25 Ekim 1922

Ayrılış Tarihi:

Aldığı görev:

Başvekalete intihap

Katılış Tarihi:

30 Teşrinievvel 1339

30 Ekim 1923

Ayrılış Tarihi:

6 Mart 1340

6 Mart 1924

Aldığı görev:

Başvekalete yeniden intihap

Katılış Tarihi:

6 Mart 1340

6 Mart 1924

Ayrılış Tarihi:

Aldığı görev:

Emekliye ayrılmaları

Katılış Tarihi:

30 Haziran 1927

Ayrılış Tarihi: