Tarihte Bugün - 17 Şubat

Tarihte Bugün – 17 Şubat

İzmir İktisat Kongresi başladı

İzmir İktisat Kongresi veya 1. İktisat Kongresi, 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında yapıldı. İzmir’de Banka-Han binasında toplanan bu kongrede, değişik sektörlere mensup 1.135 delege ile yeni Türkiye’nin ekonomik yapılanması tartışıldı. Dönemin yönetici kadrosu, Kurtuluş Savaşı ile kazanılan zaferden sonra, siyasi ve ekonomik bağımsızlığı da kazanmayı en temel hedef olarak görmekteydi. Geçmiş dönemde TBMM’nin başlıca uğraşı yurdu işgalden kurtarmak olmuştu, ama şimdi öngörülen ekonomik bağımsızlığa nasıl ulaşılacağı etraflıca tartışılmalıydı.

İzmir İktisat Kongresi’nde esas olarak bireysel girişimciliği ve özel teşebbüsü teşvik eden liberal bir anlayış benimsenmişti. “İktisadi Misak-ı Milli”ye uygun olarak devlet, ekonomide sadece teşvik edici bir rol oynayacak ve özel teşebbüsün ekonomik gücünü aşan alanlarda faaliyet gösterecekti.

Fakat savaşlardan büyük zarar görmüş ülkede kişi başına gelir düzeyi çok düşüktü. Sermaye birikimi ve altyapı imkânları da son derece yetersizdi. Ekonomi daha çok tarımsal üretime dayanıyor, ülkedeki sanayi kuruluşlarının sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu. Tüm bunlara 1929’da tüm dünyayı etkisine alan Büyük Buhran da eklenince, bu tarihten sonra planlı ve devletçi bir ekonomi anlayışına geçildi.