Tarihte Bugün - 2 Ocak

Tarihte Bugün – 2 Ocak

“Galibiyet bak bugün ardındadır İsmet Paşa”

İsmet İnönü, 1923 senesinde tuttuğu günlüğün ilk sayfasında, İstanbul’da kırtasiye işi yaptığı anlaşılan Necati ve Memduh adlarında iki müteşebbis kardeşin yazdığı, kendisi hakkındaki övgü dolu şu şiire yer veriyor:

“İki genç Türk ve Müslüman kardeşin on beş senelik mahsûl-i mesaisiyle İstanbul’da yegâne Türk kırtasiyeciliği olarak vücuda getirdikleri müessese-i ticariyenin senelik hediyesini zat-ı âli-i kumandan-ı efhamilerine naçiz bir takdime-i şükrân olmak üzere arz u takdim eyler, kabulüyle
İktisab-ı şeref-i bi-payan eyler
Necati ve Memduh Biraderler

İsmet Paşa’ya
Hûn-ı İsmet neşr iderken seyf-i satvetle çekin
Askerin serdar-ı âli-şanı sendin çok yaşa
Azm-i kahharınla hasmın oldu pamal-i celal
Galibiyet bak bugün ardındadır İsmet Paşa”