Tarihte Bugün - 20 Şubat

Tarihte Bugün – 20 Şubat

Büyük Dünya İktisat Bunalımının İzleri

24 Ekim 1929 günü New York Borsasını sarsan bir panik havası kısa sürede hisse senetlerinin hemen tümünü kapsayan bir kitlesel satış furyasına dönüştü. Başlangıçta Dünya İktisadî Bunalımının genişliğini kavramakta zorlanan Türkiye çok kısa sürede diğer tarımsal ürün ihracatçısı ülkeler gibi ödemeler bilançosunda ortaya çıkan bozulmanın sıkıntılarını yaşamaya başladı. İzleyen yıllar bu sıkıntıları hafifletecek çareler arama çabalarıyla geçti. Bu yoldaki ilk büyük adım 20 Şubat 1930 tarihinde 1576 sayılı Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkında Kanunun kabulüyle atıldı. Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Hakkında 1447 sayılı kanuna ek gibi getirilen bu kanun yalnız savaş içinde değil izleyen elli yıl boyunca kaldı. Aslında yedi maddelik bu kısa kanunun yalnızca üç yıllık geçici bir süre için yürürlükte kalması öngörülüyordu. Uluslararası alanda hüküm süren olağanüstü iktisadî koşulların bu sürede ortadan kalkacağının umut edildiği açıktı. Ancak, kanunun yürürlük süresinin tam oniki kez uzatıldığı görülecek ve son olarak da 11.12.1970 tarih ve 1224 sayılı kanunla süresiz olarak yürürlüğe konulacaktır.