Tarihte Bugün - 7 Ekim

Tarihte Bugün – 7 Ekim

Sovyetler’le ılımlı politika

Başbakan İnönü, dönemin Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras’a 7 Ekim 1936’da çektiği telgrafta dış politikadan ve ılım arayışlarından şöyle söz ediyor:

“Sovyet dostluğu bizim için esaslı politikadır. Hiçbir ihtimalde aramızda emniyetin bozulmasını biz istemedik, istemeyeceğiz. Münasip tezahüratı her zaman bulabiliriz. Ancak eksiklik gösteren, haksız yere şüphe gösteren, elden gelebilecek basit muaveneti ihmal eden Sovyetler’dir.

Sizinle konuşmaya esas ve neden olan zihniyeti ve dostluğu çok iyi telakki ettik. Derhal esas üzerinde kati bir vaziyet alamadığımızın sebebi şudur: Avrupa meselelerinde altından kalkamayacağınız taahhütlere ve ihtimallere kendimizi maruz bulundurmaktan ve hiç hazırlık yapılmadan iktisadi münasebetlerimizi felce uğratmaktan sakınıyoruz. Başka bir sebep yoktur ve bu ihtimaller daha tafsilatlı ve icap ettikçe müştereken mütalaa edilmek lazımdır. Biz cihetleri ve mülahazaları bitaraf söylemimizde mahzur görmüyoruz.

Bu telgrafı Atatürk tasvip buyurmuştur.

İsmet İnönü”